REGULAMIN KONKURSU – INSTAGRAM LUTY 2022 – Christian Laurent – Luksusowy wymiar piękna
Close

REGULAMIN KONKURSU – INSTAGRAM LUTY 2022

REGULAMIN KONKURSU – INSTAGRAM LUTY 2022 

§ 1 Postanowienia ogólne
Wyłącznym organizatorem oraz uprawnionym i zobowiązanym z tytułu przeprowadzenia konkursu pt. „Konkurs marki Christian Laurent – wygraj zestaw luksusowych kosmetyków” zwanego dalej „Konkursem”, jest spółka pod firmą Beauty Brands Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli (05-506), ul. Żytnia 19, NIP 1251586587, REGON: 142738307, zwana dalej „Organizatorem”.
Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w sieci Internet w ramach strony internetowej dostępnej pod adresem URL: https://www.instagram.com/christianlaurent_official 
Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych 

§ 2 Zadanie Konkursowe
Zadanie Konkursowe dla Uczestnika:
1. Polub profil Instagramowy @christianlaurent_official 
2. Polub konkursowy post 
3. Odpowiedź na pytanie: Czego byś sobie życzyła/życzył z okazji Walentynek? 
4. Zaproś w tym samym komentarzu do zabawy przynajmniej dwóch znajomych oznaczając ich profile 

§ 3 Zgłoszenie uczestnictwa
1. Procedura zgłoszenia udziału w Konkursie jest następująca:
a) Polubienie profilu Instagramowego @christianlaurent_official 
b) Napisanie komentarza pod postem konkursowym z treścią zadania 
c) Oznaczenie w tym samym komentarzu dwóch profili instagramowych znajomych 
d) Polubienie posta konkursowego na kanale @christianlaurent_official 

 1. Każde zgłoszenie uczestnictwa do Konkursu poddawane jest następującym czynnościom materialno – technicznym:
  a) moderacja zgłaszającej się osoby i publikowanego zdjęcia, pod którym to pojęciem rozumie się sprawdzenie poprawności danych zgłoszonej osoby i zdjęcia pod kątem: rzetelności zgłoszenia, prawdziwości zgłoszenia, zgodności utrwalonej na zdjęciu treści z zadaniem konkursowym, z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz treścią niniejszego regulaminu;
  b) weryfikacji czy zgłoszenie zawiera wszystkie elementy określone w § 3 oraz przewidziane dla zadania konkursowego określone w § 2 Regulaminu. 
 2. Moderacja prowadzona jest w dniach od poniedziałku do piątku i trwa nie dłużej niż 24 godziny od chwili prawidłowego dodania zgłoszenia;
  4. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.
  5. Każdy Zgłaszający może w ramach uczestnictwa w Konkursie zgłosić nieograniczoną liczbę prac konkursowych. 
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszeń, które nie spełniają warunków Konkursu, naruszają dobre obyczaje lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

§ 4 Czas i miejsce trwania Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14 lutego 2022 r. i trwa do 20 lutego 2022 r. włącznie.
2. Zgłoszenia dokonane po terminie określonym w ust. 1 nie będą brane pod uwagę. 
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 21 lutego 2022 r. pod postem konkursowym.

§ 5 Ocena
1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje specjalnie powołane w tym celu Jury.
2. Jury dokona wyboru najciekawszych zdaniem jury zgłoszeń konkursowych, biorąc pod uwagę w szczególności kreatywność zgłoszenia konkursowego i zaangażowanie w promocję konkursu na profilu biorącego udział. 
3. Przy wyborze zwycięzców Jury będzie się kierować własnym uznaniem. 
4. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Obrady Jury są tajne. 
5. Organizator może wykluczyć Uczestnika Konkursu, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym regulaminem lub nadużycie prawa do udziału w Konkursie. 

§ 6 Nagrody
1. Po upływie czasu trwania Konkursu, spośród wszystkich komentarzy Jury dokona wyboru 10 zgłoszeń konkursowych, za które zostaną przyznane i wręczone identyczne nagrody o wartości 300 złotych w postaci:

 1. CHRISTIAN LAURENT Brow Pen 2 in 1 wodoodporny pisak do brwi, 2w1 nr 02 Warm Brown
 2. CHRISTIAN LAURENT Brow Pen 2 in 1 wodoodporny pisak do brwi, 2w1 nr 01 Cool Brown
 3. CHRISTIAN LAURENT Face Adapt korygujący podkład do twarzy nr 01 Ivory, 30 ml
 4. CHRISTIAN LAURENT Face Adapt korygujący podkład do twarzy nr 02 Vanilla, 30 ml
 5. CHRISTIAN LAURENT Face Adapt korygujący podkład do twarzy nr 03 Beige, 30 ml
 6. CHRISTIAN LAURENT Pour La Beaute aktywna baza i serum do rzęs Supreme Growth, 9 ml
 7. CHRISTIAN LAURENT Pour La Beaute profesjonalny, oczyszczający płyn micelarny z kompleksem 4 herbat, 3w1, 500 ml
 8. CHRISTIAN LAURENT Bakuchiol antygrawitacyjny krem-lifting aktywnie modelujący, na dzień i na noc, 50+, 50 ml
 9. CHRISTIAN LAURENT Botulin Revolution skoncentrowany dermo krem-filller redukujący zmarszczki na dzień i na noc, 50+, 50 ml
 10. CHRISTIAN LAURENT Botulin Revolution skoncentrowany dermo krem-filler silnie wygładzający pod oczy i na powieki, 20 ml
 11. CHRISTIAN LAURENT Botulin Revolution skoncentrowany dermo krem-serum silnie liftingujący pod oczy i na powieki, 50+/70+, 20 ml
 12. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 21 lutego 2022 r. i zostanie opublikowane na stronie internetowej: https://www.instagram.com/christianlaurent_official pod konkursowym postem – w komentarzu.
  3. Przekazanie nagród odbędzie się za pośrednictwem poczty kurierskiej oraz Poczty Polskiej, na koszt Organizatora, wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie do 30 dni liczonych od dnia podania przez Uczestnika danych, o których mowa w ust. 4 poniżej.
  4. Warunkiem przesłania przez Organizatora Nagród jest podanie (po uprzednim wystąpieniu o ich udostępnienie przez Organizatora) przez Uczestników, następujących danych osobowych: 
  a) imienia i nazwiska Uczestnika; 
  b) adresu e-mail; 
  c) adresu zamieszkania Uczestnika; 
  d) właściwego miejscowo dla Uczestnika Urzędu Skarbowego; 
  e) numeru PESEL Uczestnika (dotyczy obywateli polskich); 
  f) numeru telefonu kontaktowego. 
  5. Uczestnicy, którzy w ciągu 3 tygodni od otrzymania informacji o przyznaniu Nagrody, nie prześlą do Organizatora danych o których mowa w ust. 4, bezpowrotnie tracą prawo do Nagrody. 
  6. Nagrody nieodebrane przez Uczestników przechodzą na własność Organizatora i pozostają wyłącznie do jego dyspozycji. Nagród przewidzianych w Konkursie nie można zamienić na inne nagrody, ani na ekwiwalent pieniężny. 
  7. Do każdej nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości danej nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagród opisanych w pkt. 1). Zwycięzca nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. 
  8. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zwycięzcy nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika, w tym numer PESEL oraz właściwy miejscowo Urząd Skarbowy. 

§ 7 Prawa autorskie
1. Uczestnicy poprzez udział w Konkursie jednocześnie udzielają nieodpłatnej licencji niewyłącznej do prac wykonanych w ramach Zadania Konkursowego, bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
c) w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych); 
2. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska Uczestnika oraz jego wizerunku, o ile wizerunek jest elementem pracy konkursowej) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, a także na stronach internetowych www.christianlaurent.eu oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora. 

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,  jest Organizator, tj. Beauty Brands Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli (05-506), ul. Żytnia 19, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374434, NIP 1251586587, REGON 142738307.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres mailowy: iod@m3mcom.pl 
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzn. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ustalaniu, dochodzeniu i obroną ewentualnych roszczeń. Dodatkowo, art. 6 ust. 1 lit. c RODO w odniesieniu do Laureatów. 

4. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników oraz spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 
5. Informacje dotyczące Uczestników, którzy wygrali konkurs mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby wziąć udział w Konkursie, a w przypadku wygrania, aby otrzymać Nagrody. 
7. Dane osobowe inne niż zawarte w pracy konkursowej zostaną usunięte w terminie 30 dni od wydania nagród. 
8. W związku z prowadzeniem konkursu poprzez profil Instagram uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że ich dane osobowe mogą trafić na serwery zlokalizowane w państwie trzecim poza obszarem EOG. 
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji, nie będą także profilowane. 
10. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingowych i wobec profilowania. 
11. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
12. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Beauty Brands Concept Sp. z o.o stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych, do których zaliczają się wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowywane są dane osobowe. 

§ 9 Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora
1. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie podczas lub w związku z Konkursem jakichkolwiek utworów bez zgody osoby posiadającej prawa autorskie do nich lub wykorzystanie wizerunku osób trzecich lub ich oznaczenie na profilu Uczestnika bez ich zgody.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika formularza zgłoszeniowego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności jeżeli treść zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w zdaniu poprzednim. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Nagród ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące Nagród należy zgłaszać do producenta lub sprzedawcy Nagród. 

§ 10 Postanowienia końcowe
1. Regulamin oraz informacje dotyczące niniejszego Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej:

Home 

 1. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów zgłoszenia w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany w § 7 (Prawa autorskie).
  3. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa. 
  4. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie. 
  5. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Organizator Konkursu w żaden sposób nie zachęca, nie ułatwia ani nie nakłania potencjalnych Uczestników lub Uczestników Konkursu do brania udziału w grach hazardowych, grach na automatach poza kasynem lub zaciągania zobowiązań z innej gry lub z zakładu, chyba że gra lub zakład są prowadzone na podstawie zezwolenia właściwego organu państwowego. 
  6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego art. 919 – 921 oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 
  7. Serwis Facebook i Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Uczestników w związku z prowadzonym Konkursem. 
  8. Konkurs nie jest sponsorowany , popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook i Instagram, ani z nim związany.