Regulamin serwisu Christian Laurent

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://christianlaurent.eu/ w tym w szczególności rodzaje dostępnych w serwisie usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy urządzeń końcowych użytkownika z systemem teleinformatycznym usługodawcy, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst: jedn: Dziennik Ustaw z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.).

I.          Definicje

   1.      Użyte poniżej pojęcia oznaczają:

      1)     Administrator Danych – Usługodawca jako podmiot administrujący danymi osobowymi Użytkowników;

      2)     Cookies - dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych, które mogą być odczytane po każdorazowym połączeniu się urządzenia z Serwisem służące do umożliwienia lub ułatwienia Użytkownikom dostępu do korzystania z Serwisu;

      3)     Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania na ich podstawie osoby fizycznej w rozumieniu art. 4 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dziennik Urzędowy UE seria L nr 119, z 4.5.2016 r., s. 1–88);

      4)     Materiały Serwisu – ujawnione w Serwisie lub za jego pośrednictwem, wszelkie przysługujące Usługodawcy lub podmiotom z nim współpracującym grafiki, zdjęcia i wizualizacje Produktów, filmy reklamowe, dźwięki i melodie oraz teksty, hasła, nazwy, w tym nazwa Serwisu, znaki towarowe, nazwy Produktów, serii Produktów, przedsiębiorstw oraz wszelkie inne oznaczenia odróżniające i tym podobne całości, jak również ich dobór, układ i zestawienie w ramach Serwisu, niezależnie od tego czy są opatrzone oznaczeniami wskazującymi na podleganie ochronie (np. znak ® przy znaku towarowym), czy są przedmiotami, które takich widocznych znamion nie noszą, jak również oprogramowanie oraz baza danych Serwisu;

      5)     Regulamin – ogół ujętych w niniejszym dokumencie zasad korzystania z Serwisu i jakichkolwiek świadczonych w nim usług znajdujących zastosowanie, o ile inne dokumenty do których Regulamin wyraźnie odsyła, w szczególności te dotyczące szczególnych usług świadczonych w Serwisie nie stanowią inaczej;

      6)     Strony - Usługodawca i Użytkownik;

      7)     Serwis – zestaw o zmiennym składzie usług świadczonych przy użyciu narzędzia informatycznego podłączonego do sieci Internet, drogą elektroniczną, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz regulaminami innych usług świadczonych w Serwisie, dostępnymi w każdym czasie za pośrednictwem linku pod tytułem „Regulaminy” umiejscowionego u dolnej krawędzi każdej podstrony Serwisu, a także w drodze odesłań z innych obszarów sieci Internet, takich jak w szczególności usługa ogólnoinformacyjna dotycząca działalności Usługodawcy, usługa Konta utrzymywanego w Serwisie, usługa eSklepu, usługa newsletter oraz inne usługi informacyjne i komunikacyjne;

      8)     Urządzenie końcowe - elektroniczne urządzenie, takie jak w szczególności zestaw komputerowy lub telefon komórkowy, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do i korzysta z Serwisu;

      9)     Usługodawca – spółka Beauty Brands Ecommerce sp. z o. o. z siedzibą ul. Żytnia 19, 05-506 Lesznowola, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000760609, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł, REGON: 381956358, NIP: 1231417982;

      10)  Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

II.           Postanowienia ogólne

   1.      Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu w zakresie jakichkolwiek świadczonych w nim usług. Świadczenie w Serwisie szczególnych usług takich jak m.in. usługa eSklepu podlegać może częściowo odrębnym zasadom, do których niniejszy Regulamin odsyła.

   2.      Materiały Serwisu takie jak m. in. nazwa Serwisu, ujawnione w nim znaki towarowe i inne oznaczenia odróżniające, oprogramowanie oraz baza danych Serwisu, które zostały udostępnione Użytkownikom w formie Serwisu lub za jego pośrednictwem podlegają ochronie prawnej; zasady korzystania z nich określa rozdz. VI Regulaminu.

   3.      Podjęcie korzystania z Serwisu oraz szczególnych usług świadczonych za jego pośrednictwem oznacza każdorazowo wyrażenie przez Użytkownika zgody na zasady określone w niniejszym Regulaminie w tym odpowiednie odrębne zasady świadczenia tych szczególnych usług.

   4.      Osoby korzystające z Serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu oraz zasad świadczenia w Serwisie szczególnych usług w nim świadczonych w każdym czasie za pośrednictwem linku pod tytułem „Regulaminy” umiejscowionego u dolnej krawędzi każdej podstrony Serwisu oraz sporządzić ich wydruki.

   5.      Postanowienia niniejszego Regulaminu ulegać mogą zmianom stosownie do postanowień rozdz. X Regulaminu.

III.           Ogólne zasady i warunki techniczne świadczenia usług

   1.      Zawarcie umowy o korzystanie z usługi świadczonej w Serwisie oznacza wyrażenie zgody na warunki korzystania sformułowane w niniejszym Regulaminie. Usługodawca informuje, że nie zawiera indywidualnych umów z Użytkownikami; wszyscy Użytkownicy korzystają z usług świadczonych w Serwisie na zasadach określonych wyłącznie w niniejszym Regulaminie i dokumentach do których Regulamin ten odsyła.

   2.      Zawarcie umowy o korzystanie ze świadczonej w Serwisie usługi ogólnoinformacyjnej dotyczącej działalności Usługodawcy następuje z chwilą aktywowania przez Użytkownika w pasku adresowym przeglądarki internetowej adresu internetowego Serwisu, bądź udostępnionego w zasobach zewnętrznych odesłania (mogącego mieć postać linku, bannera, pop up-u itp.) i ulega rozwiązaniu, z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Regulaminu z chwilą zaprzestania wyświetlania Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika.

   3.      Użytkownik w korzystaniu z Serwisu zobowiązany jest do powstrzymania się od działań mogących zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności używania w odniesieniu do Serwisu mogących wywołać taki skutek oprogramowania lub urządzeń, jak również przekazywania do Serwisu danych nieprawdziwych, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami lub danych osobowych innych niż te, które go dotyczą.

   4.      Korzystanie z Serwisu w pełnym zakresie bezpieczeństwa korzystania, płynności zachodzących w Serwisie procesów przetwarzania danych i dokładności prezentacji jego elementów tekstowych i graficznych możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez urządzenia końcowe i system teleinformatyczny, z których korzysta Użytkownik minimalnych wymagań technicznych: 

      1)     komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

      2)     przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji min 15, EDGE, Opera w wersji min 10, Google Chrome w wersji min 12, Safari w wersji min 10 (nie gwarantujemy poprawnej pracy sklepu na starszych wersjach przeglądarek);

      3)     włączona w przeglądarce internetowej obsługa Cookies oraz Javascript.

   5.      Usługodawca nie jest usługodawcą usługi dostępu do sieci Internet. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do takiej usługi mając przy tym na uwadze, że warunki świadczenia usług tego rodzaju przez ich usługodawców mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i komfort korzystania z Serwisu, i że pomimo, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik spełnia wymogi, o których mowa w punktach powyższych, płynność zachodzących w Serwisie procesów przetwarzania danych i dokładność prezentacji jego elementów tekstowych i graficznych może być niższa niż uzasadnione tym oczekiwania Użytkownika.

   6.      Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

      1)     każdoczesnego, jednostronnego wprowadzania zmian w sposobie świadczenia usług w Serwisie, stosownie do zewnętrznych dla Usługodawcy uwarunkowań w szczególności uwarunkowań rynkowych i prawnych, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron, jak również prawo do okresowego zawieszania dostępności Serwisu i świadczenia poszczególnych usług w Serwisie w związku z przeprowadzaniem jego konserwacji, wymiany sprzętu lub też w związku z rozbudową Serwisu lub jego modernizacją;

      2)     całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu i świadczenia poszczególnych usług w Serwisie oraz podjęcia świadczenia w Serwisie usług nowych, w tym usług rodzajowo odmiennych od usług wcześniej świadczonych.

IV.           Reklamacje

   1.      W toku korzystania z Usługi Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości świadczonych w Serwisie usług.

   2.      Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik może składać na adres: e-mail: info@christianlaurent.eu

   3.      Reklamacje oraz sposób składania reklamacji w związku z korzystaniem z usługi eSklepu oraz reklamacje i sposób składania reklamacji w związku z produktami zakupionymi w eSklepie określa regulamin świadczenia usługi eSklepu.

   4.      Usługodawca rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikom odpowiedzi w kolejności ich wpływu, w terminie 30 dni od ich otrzymania.

   5.      Usługodawca informuje, że w przypadku reklamacji lub sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Federacja Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii: +48 22 123 81 81.

V.           Odpowiedzialność

   1.      Korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko osób korzystających. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób korzystających z Serwisu za żadne, pośrednie lub bezpośrednie, straty lub szkody, utratę jakichkolwiek danych, zysków, przychodów, przedsięwzięć jakkolwiek byłaby ona spowodowana, za wyjątkiem szkody wynikającej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Usługodawcy lub jego pracowników. Usługodawca nie odpowiada również za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu spowodowane okolicznościami, za które zgodnie z prawem nie ponosi on odpowiedzialności.

   2.      Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność z prawdą, formalną poprawność, kompletność i adekwatność do sytuacji danych przekazywanych przez niego do Serwisu, w szczególności powinien należycie dobrać i prawidłowo zabezpieczać przed dostępem osób nieuprawnionych dane służące mu do uzyskiwania dostępu do Serwisu takie jak jego nazwa i hasło oraz podawać prawdziwe, poprawne, kompletne i adekwatne dane oznaczone przez Usługodawcę jako niezbędne o korzystania z usług świadczonych w Serwisie.

   3.      Z faktu, że serwisy internetowe należące do osób trzecich są łączone z Serwisem poprzez odesłanie internetowe (link), nie wynika, że Usługodawca na odesłania takie zezwala, ponosi odpowiedzialność za działalność tych innych serwisów lub ich zawartość lub je w inny sposób aprobuje.

   4.      Usługodawca kształtuje Serwis i świadczone w nim usługi mając na uwadze satysfakcję, jaką Użytkownik mogłyby mieć z korzystania z tego Serwisu i tych usług w typowym przypadku osoby korzystającej. Usługodawca nie odpowiada w związku z tym, za zgodność, Serwisu z oczekiwaniami Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba że taka odpowiedzialność została wyraźnie przez Usługodawcę przyjęta.

   5.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym lub infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, uniemożliwiające lub utrudniające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

   6.      Użytkownik odpowiada za ewentualne szkody Usługodawcy związane z wytoczeniem powództwa, postawieniem zarzutów i poniesieniem wydatków w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu dokonanego przez Użytkownika w tym używane przez Użytkownika w korzystaniu z Serwisu urządzenie lub przekazywane do Serwisu dane.

   7.      Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami, oraz w poszanowaniu praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych innych osób.

   8.      W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki dalszego wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie ochrony zdrowia, pielęgnacji urody, zarządzania finansami, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych dziedzin aktywności życiowej.

VI.           Ochrona własności intelektualnej

   1.      Korzystanie z materiałów Serwisu możliwe jest,  z zastrzeżeniem minimum korzystania wynikającego z przepisów o dozwolonym bezumownym użytku praw autorskich, znaków towarowych patentów i innych praw własności intelektualnej wyłącznie za uprzednią, odrębną pisemną zgodą Usługodawcy.

   2.      Usługobiorca zobowiązuje się w szczególności nie korzystać wtórnie z materiałów Serwisu w szczególności wizerunków i opisów Produktów w celu formułowania ofert nabycia jakichkolwiek towarów lub usług.

VII.          Polityka prywatności

   1.      Dane w tym dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Usługodawcę w sposób opisany w dokumencie „Polityka Prywatności” dostępnym w każdym czasie za pośrednictwem linku pod tytułem „Polityka prywatności” umiejscowionego u dolnej krawędzi każdej podstrony Serwisu.

   2.      Usługodawca niniejszym informuje Użytkowników, że w procesie korzystania przez nich z Serwisu i świadczonych w nim usług w tym usługi eSklepu wykorzystuje pliki cookies, w sposób opisany w dokumencie „Polityka Prywatności” dostępnym w każdym czasie za pośrednictwem linku pod tytułem „Polityka prywatności” umiejscowionego u dolnej krawędzi każdej podstrony Serwisu.

   3.      W przypadku odesłania Użytkownika z Serwisu poprzez link, wskazanie możliwości korzystania lub w inny sposób do serwisu internetowego administrowanego przez osobę trzecią wprowadzenie przez Użytkownika do tego serwisu danych w tym danych osobowych odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

VIII.          Newsletter

   1.      Usługodawca świadczy Użytkownikom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie usługę newslettera stanowiącą usługę nieregularnego przesyłania nieodpłatnie na adresy email Użytkowników wiadomości email zawierających informacje handlowe.

   2.      Zamówienie usługi newslettera obejmuje:

      1)     wprowadzenie adresu email Użytkownika do rubryki bramki aktywacyjnej newslettera;

      2)     wyrażenie przez Użytkownika zgody na zasady określone w niniejszym Regulaminie;

      3)     dobrowolne wyrażenie przez Użytkownika na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych;

      4)     aktywację polecenia „Zapisz do newslettera”.

   3.      Użytkownik może również podjąć wymienione czynności w skorzystaniu z usługi Konta świadczonej na podstawie Regulaminu eSklepu.

   4.      Przesyłane w ramach newslettera informacje handlowe dotyczyć będą jedynie Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących i pochodzących od nich produktów w szczególności produktów kosmetycznych i produktów higienicznych.

   5.      Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usługi newslettera korzystając z linku dezaktywującego, znajdującego się na końcu każdego z przesłanych
wiadomości lub w skorzystaniu z usługi Konta świadczonej na podstawie Regulaminu eSklepu, odznaczając odpowiednie pole formularza i aktywując polecenie ”Zapisz”.

   6.      Dezaktywacja usługi newsletter następuje w ciągu 24 godzin od dnia otrzymania
przez Usługodawcę zgłoszenia i może zostać zasygnalizowane Użytkownikowi wysyłką wiadomości email.

IX.           eSklep 

   1.      Usługodawca świadczy Użytkownikom usługę eSklepu i dostarcza w tym celu narzędzie informatyczne podłączone do sieci Internet dostępne na warunkach niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu eSklepu dostępnych  w każdym czasie za pośrednictwem linku pod tytułem „Regulaminy” umiejscowionego u dolnej krawędzi każdej podstrony eSklepu, a także w drodze odesłań z innych obszarów sieci Internet, za pośrednictwem której Usługodawca (jako Sprzedawca) w szczególności umożliwia Użytkownikom (jako Klientom) składanie zamówień na produkty i dokonywanie zakupów produktów.

X.          Postanowienia końcowe

   1.      Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu są lub staną się w przyszłości niezgodne z prawem, niewykonalne, niekompletne, nieskuteczne lub nieważne, nie spowoduje to naruszenia skuteczności umowy Usługodawcy z Użytkownikiem w jej pozostałej części. W takim wypadku Strony podejmą negocjacje w celu zastąpienia postanowienia Regulaminu niekompletnego lub nieskutecznego postanowieniem prawnie skutecznym możliwie ściśle odpowiadającym celowi zakwestionowanego postanowienia Regulaminu.

   2.      Właściwym dla niniejszego Regulaminu i zawieranych na jego podstawie umów jest prawo polskie.

   3.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na usługi świadczone w Serwisie przed dniem wejścia w życie zmiany. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania w Serwisie. Sprzedawca poinformuje o zmianach za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę, powinien aktywować polecenie „Nie akceptuję zmiany Regulaminu”. Brak akceptacji zmiany, skutkować będzie brakiem możliwości dalszego korzystania z usług świadczonych w Serwisie.

   4.      Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 12.01.2024 r.

Zapisz się, aby otrzymać powiadomienie, gdy ten produkt będzie ponownie dostępny w magazynie.